Indic Computing and Communication Systems Lab
TeNeT Group
DONlab, Dept. of Computer Science and Engineering
IIT Madras
IIT-M Logo
TeNet Logo

InformationGoogle_LogoStudents - Alumni


Ph.D


 • Rajesh Hegde
 • Nagarajan T
 • Kamakshi Prasad V


M.S.


 • Kasirajan M
 • Samuel Thomas
 • Dinil Mon Divakaran
 • Nisha Kurur
 • Lakshmi A
 • Sree Hari Krishnan P
 • Sathish Kumar R
 • Raghavendran V C
 • Swetha Lakshmi H
 • Sree Hari Nagarajan
 • Thanga Prakash S
 • Bharathi Subramanian
 • Suresh Guduru
 • Satish Kumar G
 • Vinod Kumar Jammula


M.Tech.


 • Bhulu Lakshmi
 • Mita Jana
 • Nirmala J P
 • Reena Nair
 • Sachin Belose
 • Vishal Nagpal


B.Tech.


 • Aashish Ghande
 • Anurag Verma